Alfa Lipoik Asidin Sağlık Üzerine Etkileri

H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Cilt:1, Sayı:1, 2014

11

Derleme
Alfa Lipoik Asidin Sağlık Üzerine Etkileri

Armağan Aytuğ Yürük1

, Aylin Ayaz1

1
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Özet

Alfa lipoik asit, çeşitli yiyeceklerde bulunan ve vücutta da sentezlenebilen bir maddedir. Hem alfa lipoik asit
hem de indirgenmiş formu olan dihidrolipoik asit antioksidan özellik göstermektedir. Bu antioksidan etkisini
serbest radikal yakalama, metallerle şelat oluşturma, diğer antioksidanların yeniden kullanılabilirliğini arttırma
ve oksidatif hasarı onarma mekanizmaları yardımıyla gerçekleştirir. Ağır metallerle şelat oluşturarak toksik
etkilerini azaltabilmektedir. İnsülinin sinyal yolaklarını etkileyerek kan glikozu dengesinin sağlanmasına
yardımcı olur. Oksidatif stres ve glikoz dengesi üzerindeki etkileri nedeniyle diyabetik komplikasyonların ve
nörodejeneratif hastalıkların oluşumunu ve ilerlemesini önleyebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Alfa lipoik asit; dihidrolipoik asit; antioksidan; diabetes mellitus

Sorumlu Yazar: Armağan Aytuğ Yürük, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve
Diyetetik Bölümü, Ankara 0312 305 1094 armaganyuruk@hacettepe.edu.tr

H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Cilt:1, Sayı:1, 2014

12

Review
The Health Effects of Alpha Lipoic Acid

The Health Effects of Alpha Lipoic Acid
Armağan Aytuğ Yürük1

, Aylin Ayaz1

1
Hacettepe University, faculty of Health Sciences, Department of Nutrition and Dietetics

Abstract

Alpha-lipoic acid is a natural substance found in a variety of foods and also synthesized in the human body.
Both alpha lipoic acid and its reduced form dihydrolipoic acid are antioxidants. The antioxidant mechanisms are
scavenging free radicals, chelating with metals, regenerating other antioxidants and repairing oxidative damage.
It reduces heavy metal toxication by chelating. Lipoic acid supports blood glucose balance by effecting insülin
signal pathways. Because of its effects on oxidative stres and glucose balance lipoic acid may prevent diabetic
complications and neuro degenerative diseases and their progression.
Keywords: Alpha lipoic acid; dihidrolipoic acid; antioxidant; diabetes mellitus

Corresponding Author: Armağan Aytuğ Yürük, Hacettepe University, Faculty of Health Sciences, Department
of Nutrition and Dietetics, Ankara 0312 305 1094 armaganyuruk@hacettepe.edu.tr

H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Cilt:1, Sayı:1, 2014

13

Giriş
İlk kez 1930’lu yıllarda tanımlanan lipoik asit 1950’li yıllarda karaciğerden
saflaştırıldıktan sonra moleküler yapısı 1,2 ditiyolen-3 pentanoik asit olarak adlandırılmıştır
(Morris, Reed, & Cronan, 1995; Reed, De, Gunsalus, & Hornberger, 1951; Snell, Strong, &
Peterson, 1937). Lipoik asit ditiyolen halka yapısında 2 sülfür atomu içeren 8 karbonlu bir
bileşiktir (Cadenas, 2001). Lipoik asit doğal olarak karaciğerde sentezlenebilen bir
moleküldür. Bitkisel ve hayvansal dokularda mitokondride bir takım enzimatik reaksiyonlarla
oktanoik asit ve sisteinden sentezlenebilmektedir (Szelag, Mikulski, & Molski, 2012).
Ispanak, brokoli ve domates gibi bitkisel dokuların yanı sıra akciğer, böbrek, karaciğer ve
kalp gibi hayvansal dokular da lipoik asidin en önemli kaynaklarındandır. Oral olarak alınan
lipoik asit incebağırsaklardan hızla emilerek karaciğere gelir. Hücre içinde dihidrolipoik aside
indirgenir. Her iki formu da S- metilasyona ve ß- oksidasyona uğrayabilir. Alınan lipoik
asidin yaklaşık %80’i idrarla atılır. Lipoik asidin redoks tepkimeleriyle birbirine dönüşebilen
okside ve redükte formları bulunmaktadır. Redükte formu dihidrolipoik asit (DHLA) olarak
adlandırılır. Her iki formu da organizmada aktivite gösterir ancak dihidrolipoik asit formu
biyolojik olarak daha aktiftir. Lipoik asidin doğal olan R formu, farklı mitokondriyal
proteinlerin lizin kalıntılarının Ɛ-amino gruplarına kovalent bağ ile bağlanır. Bu proteinlerin
çoğu pirüvat dehidrogenaz, dallı zincirli alfa ketoasit dehidrogenaz ve alfa ketoglutarat
dehidrogenaz gibi mitokondriyal enzimlerin yapısında bulunmaktadır. Dolayısıyla lipoik asit
bu enzim komplekslerinin kofaktörü olarak ATP üretiminde Krebs döngüsüne karbon akışını
sağlayan metabolik olayların bir parçasıdır (Patel & Roche, 1990).

1. Biyolojik Etkileri
Lipoik asit klinikte ilk kez amanita mantarı zehirlenmelerinin tedavisinde
kullanılmıştır. Daha sonra aynı ekip tarafından nöropatik şikayetlerin tedavisinde de
kullanılabileceği yayınlanmıştır (Gomes & Negrato, 2014). Ayrıca lipoik asidin diğer
antioksidanların okside formlarını azaltarak daha güçlü bir antioksidan ağ sağlayan bir
antioksidan olduğunu, metal bağlayıcı ajan olarak görev aldığını, nükleer faktör kappa B
(NFKB) ve insülinin sinyal yolaklarında düzenlemeler yaptığını, endotel disfonksiyonu ve
egzersiz sonrasındaki oksidatif stresi azalttığını, aterosklerotik plak oluşumunu önlediğini
gösteren yayınlar mevcuttur (Wolinsky, 2004; Moini, Packer, & Saris, 2002; Packer, Witt, &
Tritschler, 1995).

H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Cilt:1, Sayı:1, 2014

14

a. Antioksidan etkileri
Tiyoller biyolojik olarak aktivite gösteren bir antioksidan grubudur. Lipoik asit de
yapısındaki ditiyolen halka yapısının fonksiyon göstermesiyle antioksidan özellik
kazanmaktadır. Bu antioksidan etkisini serbest radikal yakalama, metallerle şelat oluşturma,
diğer antioksidanların yeniden kullanılabilirliğini arttırma ve oksidatif hasarı onarma
mekanizmaları yardımıyla gerçekleştirir (Biewenga, Haenen, & Bast, 1997; Wolinsky, 2004).
Serbest radikal yakalama: Hem lipoik asidin hem de DHLA’in hidrojen peroksit,
hidroksil radikali, hipoklorik asit ve peroksinitrit gibi reaktif oksijen ve nitrojen türlerini
temizlediği bildirilmiştir (Moini et al., 2002; Packer, Kraemer, & Rimbach, 2001; Scott et al.,
1994) (Tablo 1). Aynı zamanda askorbat, E vitamini ve ubikinol gibi antioksidanların yeniden
oluşumunu sağlayarak hücrenin antioksidan kapasitesini desteklemektedir (Packer et al.,
1995). Lipoik asidin kan-beyin bariyerini geçme potansiyeli vardır (Shay, Moreau & Smith,
2009). Bu özelliği nedeniyle lipoik asit potansiyel bir beyin antioksidanı ve terapötik ajan
olarak görev alabilir.

Tablo 1: Alfa lipoik asidin ve DHLA’nın reaktif oksijen ve nitrojen türlerini yakalama
özellikleri (Packer et al., 1995)
Antioksidan Özellik Alfa Lipoik Asit DHLA
Hidrojen peroksit +++ +++
Tekli oksijen +++ —–
Hidroksil radikali +++ +++
Nitrik oksit radikali +++ +++
Süperoksit radikali —- +++
Hipokloröz asit +++ +++
Peroksinitrit +++ +++
Peroksil radikali —– +++

Detoksifikasyon: Lipoik asit bazı pro-oksidan minerallerle şelat oluşturarak ve
organizmada etkisiz hale getirerek detoksifikasyonu sağlayabilmektedir. Lipoik asit daha çok
Mn2+, Cu2+, Pb2+ ve Zn2+ ile şelat oluştururken, DHLA Hg2+ ve Fe3+ ile şelat oluşturmaktadır
(Frizzell & Baynes, 2013). Demir, bakır, civa ve kadmiyum gibi metallerin, hidroperoksitlerin
parçalanmasını katalize ederek organizmada reaktif oksijen türleri oluşumunda görev aldığı
bilinmektedir. Yapılan bazı çalışmalarda, şelatasyonun antioksidan etki gösterebileceği
bildirilmiştir (Muller & Menzel, 1990). Rat hepatositlerinde kadmiyum maruziyeti sonucunda

H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Cilt:1, Sayı:1, 2014

15

oluşan lipit peroksidasyonu markerlarının fizyolojik dozlardaki lipoik asit desteği ile
azaltılabileceği yayınlanmıştır. Ayrıca, alfa lipoik asit desteğinin ratların beyin, kalp ve
testislerinde kadmiyum miktarını değiştirmeden kadmiyuma bağlı oluşan lipit
peroksidasyonunu önlediği bildirilmiştir (Wolinsky, 2004). Alfa lipoik asidin antioksidan
enzimlerin aktivitesini arttırarak ağır metal zehirlenmelerinde mortaliteyi azaltabileceği
belirlenmiştir (Bludovska, Kotyzova & Koutensky, 1999; Wolinsky, 2004). Lipoik asit bu
metallerle şelat oluşturarak reaktif oksijen türlerinin oluşumunu engelleyebilmektedir. Diğer
taraftan şelat oluşumu bu metallerin yetersizliğinin oluşmasına neden olmamaktadır (Gomes
& Negrato, 2014). Şelasyon tedavisi özellikle bazı ağır metal zehirlenmelerinin klinik
tedavisinde aktif olarak kullanılmasının yanında diabetes mellitus (DM), kardiyovasküler ve
nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde de kullanılabilmektedir. Ancak bu konuda yeterli
yayın bulunmamakta ve tartışmalar halen devam etmektedir (Frizzell & Baynes, 2013).

Diğer antioksidanlarla etkileşimleri: Yapılan bir çalışmada alfa lipoik asidin C ve E
vitaminlerinin yetersizliğinde oluşan semptomları önlediği bildirilmiştir (Wolinsky, 2004).
Askorbat, glutatyon, koenzim Q ve E vitamini gibi antioksidanlar bir serbest radikali
yakaladıklarında okside olurlar. DHLA bu okside antioksidanları indirgeyerek yeniden
antioksidan özellik kazandırabilmektedir. Örneğin; E vitamini peroksil radikali yakaladığında
tokoferol radikali oluşur (Wolinsky, 2004). Askorbat, ubikinol veya indirgenmiş glutatyon bu
radikali indirgeyerek antioksidan ağı oluştururlar. DHLA bu antioksidanları indirgedikten
sonra lipoamid redüktaz, glutatyon redüktaz gibi çeşitli enzimlerle yeniden oluşturulabilir.
Lipoik asit amfifilik özellik gösterdiği için hem lipofilik hem de hidrofilik ortamlarda
antioksidanları indirgeyebilmektedir (Wolinsky, 2004).
Lipoik asidin antioksidan etkilerinin yanında prooksidan özelliğe sahip olduğu
bildirilmiştir. Bu konuda yapılan bir çalışmada, lipoik asidin yaşlı ratların beyninde protein
karbonil ve nitrozil seviyelerini arttırdığı, toplam tiyol, non protein tiyol ve lipit hidroperoksit
seviyelerini azaltarak oksidatif strese neden olduğu belirlenmiştir. (Kayali, Cakatay &Akcay
2006).

b. Diabetes mellitus (DM)
Alfa lipoik asit, iskelet kası ve adipositlerde insülin sinyal iletiminde görev alan tirozin
ve serin/tironin kinazları aktive ederek dokulara glikoz alımını arttırıcı etki göstermektedir

(Haugaard & Haugaard, 1970; Yaworsky et al., 2000). Ayrıca lipoik asidin R- ve S-
formlarının glikoz transportuna etkisi ile ilgili çalışmalar da mevcuttur. Lipoik asidin akut

H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Cilt:1, Sayı:1, 2014

16

takviyesinde R- formu insülin ilişkili glikoz transportunu %64’e kadar arttırırken S- formunun
etkisi saptanmamıştır (Streeper et al., 1997). R- formunun kronik suplementasyonu ile plazma
insülin ve serbest yağ asidi düzeylerinin azaldığı, insülinin neden olduğu glikojen sentezi ve
glikoz oksidasyonunun arttığı bildirilmiştir. GLUT 4 taşıyıcı protein düzeyleri, S- formunun
kronik suplementasyonu ile azalırken R- formundan etkilenmemiştir (Streeper et al., 1997).
Sonuç olarak alfa lipoik asidin R- enantiomeri glikoz seviyesinin düzenlenmesinde etkili iken,
S- enantiomerinin etkinliği bulunmamaktadır. Tip 1 ve tip 2 DM’da alfa lipoik asit desteğinin
kan glikozunun düzenlenmesinde etkili olabileceğini gösterilmiştir (Khamaisi et al., 1997). Bu
konuda yapılan insan çalışmalarında da alfa lipoik asidin olumlu etkilerinin olduğu
bildirilmiştir. Normal ağırlıklı ve obez diyabetik hastalarda 4 hafta boyunca 1200 mg/gün alfa
lipoik asit desteğinin plazma pirüvat ve laktat düzeylerini azalttığı, insülin hassasiyetini
arttırdığı bildirilmiştir (Konrad et al., 1999). Diğer taraftan tip 2 DM’li hastalara 4 haftalık
alfa lipoik asit desteği ile insülinin glikoz seviyelerine etkisi kontrol grubunda % 25 iken
müdahale grubunda % 62 olarak saptanmıştır. Alfa lipoik asidin kan glikozu ve insülin
hassasiyeti üzerindeki olumlu etkisinin 600 mg/gün’lük dozda maksimum iken daha yüksek
dozlarda (1200-1800 mg/gün) fazladan olumlu etki görülmediği bildirilmiştir (Jacob et al.,
1999). DM’li hastalarda hiperglisemi sonucunda polyol yolu aktive edilerek, glikozillenmiş
son ürün ve reaktif oksijen türlerinin artmasına bağlı olarak oksidatif stres de artmaktadır. Bu
durum diyabetik komplikasyonların oluşumunda önemli bir mekanizmadır. Lipoik asidin kan
şekerinin düzenlenmesinde rolü olmasının yanında antioksidan özelliğinin de etkisiyle
diyabetik komplikasyon oluşumunu önleyebileceği düşünülmektedir (Borcea et al., 1999;
Nourooz-Zadeh et al., 1997; Oberley, 1988). Lipoik asidin retinopati üzerindeki etkilerinin
incelendiği bir çalışmada; R- lipoik asit lensin opaklaşmasını engelleyerek katarakt
oluşumunu tamamen önlerken, rasemik lipoik asitin lens hasarını yarıya indirdiği ve S-lipoik
asidin ise lensin daha da opak olmasına neden olduğu bildirilmiştir (Kilic et al., 1998).
Diyabetik nöropatide lipoik asit takviyesinin ratlarda motor sinir kondüksiyonunu iyileştirdiği
ve periferal sinirleri iskemiye karşı koruduğu rapor edilmiştir. (Cameron et al., 1998; Mitsui
et al., 1999). “Alfa Lipoik Asit Diyabetik Nöropati Çalışması”nda 3 hafta boyunca 600
mg/gün lipoik asit desteğinin nörolojik bozulma skorunu anlamlı şekilde iyileştirdiği
belirlenmiştir (Ziegler et al., 1999).

c. Bilişsel fonksiyon ve hafıza
Erken yaşlanmanın etkilerinin incelendiği fare modelinde yaşlanmayla ilişkili olarak
hafıza ve öğrenme yeteneklerinin azaldığı, ß-amiloid seviyesi ve oksidatif hasarın arttığı rapor

H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Cilt:1, Sayı:1, 2014

17

edilmiştir. Bu farelere kronik olarak lipoik asit desteği verilmesinin bilişsel fonksiyonları
geliştirdiği bildirilmiştir (Farr et al., 2003). Lipoik asit desteğinin glutatyon peroksidaz
aktivitesini değiştirmeden total süperoksit dismutaz, total antioksidan kapasitesini arttırarak
ve malonaldehit seviyesini azaltarak periferal oksidatif hasarı azalttığı, ayrıca hipokampal
bölgede nörodejenerasyonu azaltarak bilişsel fonksiyonu iyileştirdiği rapor edilmiştir (Cui et
al., 2006). Benzer şekilde hipokampus ilişkili hafıza zayıflığında lipoik asit takviyesinin
Alzheimer hastalığı geliştirilmiş fare modelinde kontrol grubuna göre öğrenme ve hatırlama
fonksiyonlarını iyileştirdiği bildirilmiştir (Quinn et al., 2007). Bir çalışmada farelerde X
ışınları maruziyetinin motor aktivite ve hatırlama bozukluklarına neden olduğu ancak
maruziyetten önce lipoik asit verilen grupta bilişsel fonksiyon bozukluğunun daha az oranda
gerçekleştiği belirlenmiştir (Manda et al., 2007). Maruziyet öncesi lipoik asit takviyesinin
beyincikteki protein ve lipitleri X ışınlarının oluşturduğu oksidatif hasara karşı koruyucu etki
gösterdiği de bildirilmiştir (Manda et al., 2007). Farelerde yapılan bir çalışmada,
intraserebroventriküler yolla enjekte edilen streptozosin, kontrol grubunda bilişsel fonksiyon,
beyinde glikoz ve enerji metabolizması bozukluğuna ve oksidatif strese neden olurken, lipoik
asit takviyesi alan grupta bu etkilerde özellikle de bilişsel fonksiyonlarda anlamlı şekilde
iyileşme gözlendiği bildirilmiştir (Sharma & Gupta, 2003). Alzheimer hastalığıyla ilişkili
demansı olan 9 hastaya bir yıl boyunca verilen 600 mg/gün lipoik asit takviyesinin bilişsel
fonksiyonları koruduğu rapor edilmiştir (Hager et al., 2001).

d. Diğer klinik etkileri
Multipl skleroz ve akut alerjik ensefalomiyelit fare modelinde lipoik asidin
monositlerin göç kapasitesini değiştirerek ve kan beyin bariyerini stabil hale getirerek
ensefalomiyelit oluşumuna karşı koruyucu etki gösterdiği bildirilmiştir (Schreibelt et al.,
2006). Lipoat, silmarin ve selenyumun karışımıyla desteklenen hepatit C’li hastalarda
iyileşme belirlenmiştir (Berkson, 1999). İleri düzey kanserlerde periferik kan mononükleer
hücrelerinin fonksiyon bozukluklarında iyileşme sağladığı, baş ve boyun skuamoz
hücrelerinde büyümeyi yavaşlattığı, reaktif oksijen türleri seviyesini azalttığı bildirilmiştir
(Barbiroli et al., 1995; Berkson, 1999). Burning mouth sendromunda iyileşme sağladığı, viral
enfeksiyonlardan sonraki koku duyusu kaybında orta dereceli fayda sağlayabileceği,
antioksidan etkilerinden dolayı HIV enfeksiyonu ve ROS kaynaklı oksidatif stresi azalttığı
rapor edilmiştir. Lipoatın kalp damar hastalıklarında yararlı etkileri olabileceği düşünülse de
uygun doz, uygulama yolu, hastalığın durumuna göre uygun bir öneri geliştirilebilmesi için

H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Cilt:1, Sayı:1, 2014

18

daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır (Coates et al., 2010; Krishna et al., 2002; Mantovani et
al., 2003; Mantovani et al., 2000).

2. Diğer Besin Öğeleri ile Etkileşimleri
Tromboembolik inme oluşturulan fare modelinde lipit peroksidasyon kaynaklı
nörolojik fonksiyon ve glial reaktivite oluşumuna karşı lipoik asit ve E vitamininin sinerjist
etki gösterdiği bildirilmiştir (Gonzalez-Perez et al., 2002). Yaşlı farelerdeki mitokondriyal
bozulma ve bilişsel fonksiyon kaybının önlenmesinde lipoik asit ve asetil L- karnitinin birlikte
verilmesinin ayrı ayrı verilmesine göre daha etkili olduğu belirtilmektedir (Hagen et al., 2002;
Liu, Head, et al., 2002; Liu, Killilea, & Ames, 2002). Bu durum lipoik asit ve L-karnitinin
antioksidan özelliklerini farklı mekanizmalarla göstermesinden kaynaklanıyor olabileceği
düşünülmektedir. Hücre zarının antioksidan kapasitesinin geliştirilmesinde lipoik asit ve
koenzim Q’nun birlikte verilmesi daha etkili olmaktadır (Kozlov, Gille, Staniek, & Nohl,
1999). DHLA bir çift elektron transferiyle koenzim Q’yu ubikinole indirgeyerek bu sinerjist
etkiyi göstermektedir. Daha önce bahsedildiği gibi lipoik asidin diğer antioksidanları
indirgeyerek yeniden kullanılabilirliğini sağlama özelliğinden dolayı diğer antioksidanlarla
birlikte verilmesi daha güçlü bir antioksidan ağ oluşturarak oksidatif stresi azaltabilmektedir.
Bu nedenle lipoik asit karnitin, E vitamini ve askorbik asit gibi antioksidanlarla birlikte
verilerek etkisi artırılabilir.

3. Toksik Etkileri ve Dozu
Diyet takviyesi olarak kullanılan ticari formlarında 50-600 mg arasında alfa lipoik asit
bulunmaktadır. Lipoik asidin etkilerini incelemek için genel olarak 100-800 mg arasındaki
dozlar kullanılmıştır (Fragakis, 2007). Diyabetik hastalarda 1800 mg/gün dozun 7 ay boyunca
kullanılması herhangi bir yan etkiye neden olmamıştır (Ziegler et al., 1999). İnsanlarda
yapılan bir çalışmada günlük 600-2400 mg dozun güvenilir olduğu bildirilmiştir. (Reljanovic
et al., 1999).
Lipoik asidin LD50 dozunun sıçanlarda intravenöz olarak 400-500 mg/kg, köpeklerde
oral olarak 400-500 mg/kg olduğu belirlenmiştir. Köpeklerde karaciğer enzim düzeylerine
göre en düşük yan etki dozunun 121mg/kg/gün olduğu saptanmıştır (Packer et al., 2001).
Ancak 10 aylık bir çocukta lipoik asit tablet kullanımının intoksikasyona neden olduğu
bildirilmiştir (Özçetin et al., 2012). Çok yüksek dozlarda alımının alerjik deri reaksiyonları ve
hipoglisemiye neden olabileceği rapor edilmiştir (Packer et al., 2001). İlaç etkileşimi
olabileceği için insülin ya da oral antidiyabetik alanlarda ve hipo/hipertiroid tedavisi olan

H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Cilt:1, Sayı:1, 2014

19

hastalarda kullanımına dikkat edilmelidir (Fragakis, 2007). Herhangi bir karsinojenik ve
teratrojenik etkisi olmamasına rağmen yeterli kanıt olmadığı için gebelik ve laktasyon
dönemlerinde kullanımı önerilmemektedir.

Sonuç

Alfa lipoik asit ve indirgenmiş formu olan dihidrolipoik asit gösterdiği antioksidan
özellik nedeniyle vücutta oksidatif stresin azaltılmasında yardımcıdır. Bu antioksidan etkisini
serbest radikal yakalama, metallerle şelat oluşturma, diğer antioksidanların yeniden
kullanılabilirliğini arttırma ve oksidatif hasarı onarma mekanizmaları yardımıyla
gerçekleştirir. Ayrıca ağır metallerle şelat oluşturarak toksik etkilerini azaltabilmektedir.
İnsülinin sinyal yolaklarını etkileyerek kan glikozu dengesinin sağlanmasına yardımcı olur.
Oksidatif stres ve glikoz dengesi üzerindeki etkileri nedeniyle diyabetik komplikasyonların ve
nörodejeneratif hastalıkların oluşumunu ve/veya ilerlemesini önleyebilmektedir. Yapılan
çalışmalarda diğer antioksidanların rejenerasyonunu sağlama özelliğinden dolayı karnitin,
CoQ, C ve E vitaminleri ile sinerjist etki göstermektedir. Tüm bu olumlu özelliklerinin
yanında prooksidan etki gösterebileceğine yönelik yayınlar da bulunmaktadır. Yapılan
çalışmaların çoğu hayvanlar üzerindedir ve insanlarla yapılan çalışmalar oldukça azdır. Bu
nedenle güvenilirliğini destekleyen, iyi planlanmış uzun dönem çalışmalara ihtiyaç vardır.
Ülkemizde ve diğer ülkelerde besin desteği olarak reçetesiz satılmakta olan alfa lipoik
asidin kan glikozu üzerindeki olası etkileri, antioksidan/prooksidan özellikleri de
düşünüldüğünde; uzmanlar tarafından bireylerin beslenme ve sağlık durumları
değerlendirilmeden kullanılmaması gerektiği unutulmamalıdır.

H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Cilt:1, Sayı:1, 2014

20
Kaynaklar

Allison Sarubin Fragakis, C. T. (2007). Popular dietary supplements (3. ed.). United
States of America: Diana Faulhaber.
Barbiroli, B., Medori, R., Tritschler, H. J., Klopstock, T., Seibel, P., Reichmann, H.,
Zaniol, P. (1995). Lipoic (thioctic) acid increases brain energy availability and
skeletal muscle performance as shown by in vivo 31P-MRS in a patient with
mitochondrial cytopathy. J Neurol, 242(7), 472-477.
Berkson, B. M. (1999). A conservative triple antioxidant approach to the treatment of
hepatitis C. Combination of alpha lipoic acid (thioctic acid), silymarin, and
selenium: three case histories. Med Klin (Munich), 94 Suppl 3, 84-89.
Biewenga, G. P., Haenen, G. R., & Bast, A. (1997). The pharmacology of the
antioxidant lipoic acid. Gen Pharmacol, 29(3), 315-331.
Bludovska, M., Kotyzova, D., Koutensky, J., & Eybl, V. (1999). The influence of
alpha-lipoic acid on the toxicity of cadmium. Gen Physiol Biophys, 18 Spec
No, 28-32.
Borcea, V., Nourooz-Zadeh, J., Wolff, S. P., Klevesath, M., Hofmann, M., Urich, H.,
Nawroth, P. P. (1999). alpha-Lipoic acid decreases oxidative stress even in
diabetic patients with poor glycemic control and albuminuria. Free Radic Biol
Med, 26(11-12), 1495-1500.
Cadenas, E. (2001). Handbook of antioxidants (2. ed. Vol. 23). New York: Marcel
Dekker Incorporated.
Cameron, N. E., Cotter, M. A., Horrobin, D. H., & Tritschler, H. J. (1998). Effects of
alpha-lipoic acid on neurovascular function in diabetic rats: interaction with
essential fatty acids. Diabetologia, 41(4), 390-399.
Cui, X., Zuo, P., Zhang, Q., Li, X., Hu, Y., Long, J., Liu, J. (2006). Chronic systemic
D-galactose exposure induces memory loss, neurodegeneration, and oxidative
damage in mice: protective effects of R-alpha-lipoic acid. J Neurosci Res,
83(8), 1584-1590. doi: 10.1002/jnr.20845
Farr, S. A., Poon, H. F., Dogrukol-Ak, D., Drake, J., Banks, W. A., Eyerman, E.,
Morley, J. E. (2003). The antioxidants alpha-lipoic acid and N-acetylcysteine
reverse memory impairment and brain oxidative stress in aged SAMP8 mice. J
Neurochem, 84(5), 1173-1183.
Frizzell, N., & Baynes, J. W. (2013). Chelation therapy: overlooked in the treatment
and prevention of diabetes complications? Future Med Chem, 5(10), 1075-
1078. doi: 10.4155/fmc.13.73
Gomes, M. B., & Negrato, C. A. (2014). Alpha-lipoic acid as a pleiotropic compound
with potential therapeutic use in diabetes and other chronic diseases. Diabetol
Metab Syndr, 6(1), 80. doi: 10.1186/1758-5996-6-80

Gonzalez-Perez, O., Gonzalez-Castaneda, R. E., Huerta, M., Luquin, S., Gomez-
Pinedo, U., Sanchez-Almaraz, E., Garcia-Estrada, J. (2002). Beneficial effects

of alpha-lipoic acid plus vitamin E on neurological deficit, reactive gliosis and
neuronal remodeling in the penumbra of the ischemic rat brain. Neurosci Lett,
321(1-2), 100-104.
Hagen, T. M., Liu, J., Lykkesfeldt, J., Wehr, C. M., Ingersoll, R. T., Vinarsky, V.,
Ames, B. N. (2002). Feeding acetyl-L-carnitine and lipoic acid to old rats
significantly improves metabolic function while decreasing oxidative stress.
Proc Natl Acad Sci U S A, 99(4), 1870-1875. doi: 10.1073/pnas.261708898

Hager, K., Marahrens, A., Kenklies, M., Riederer, P., & Munch, G. (2001). Alpha-
lipoic acid as a new treatment option for Alzheimer [corrected] type dementia.

Arch Gerontol Geriatr, 32(3), 275-282.

H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Cilt:1, Sayı:1, 2014

21

Haugaard, N., & Haugaard, E. S. (1970). Stimulation of glucose utilization by thioctic
acid in rat diaphragm incubated in vitro. Biochim Biophys Acta, 222(3), 583-
586.
Ira Wolinsky, J. D. (2004). Nutritional ergogenic aids (1. ed.). United States of
America: CRC Press.
Jacob, S., Ruus, P., Hermann, R., Tritschler, H. J., Maerker, E., Renn, W., Rett, K.
(1999). Oral administration of RAC-alpha-lipoic acid modulates insulin
sensitivity in patients with type-2 diabetes mellitus: a placebo-controlled pilot
trial. Free Radic Biol Med, 27(3-4), 309-314.
Kayali, R., Cakatay, U., Akcay, T., & Altug, T. (2006). Effect of alpha-lipoic acid
supplementation on markers of protein oxidation in post-mitotic tissues of
ageing rat. Cell Biochem Funct, 24(1), 79-85. doi: 10.1002/cbf.1190
Khamaisi, M., Potashnik, R., Tirosh, A., Demshchak, E., Rudich, A., Tritschler, H.,
Bashan, N. (1997). Lipoic acid reduces glycemia and increases muscle GLUT4
content in streptozotocin-diabetic rats. Metabolism, 46(7), 763-768.
Kilic, F., Handelman, G. J., Traber, K., Tsang, K., Packer, L., & Trevithick, J. R.
(1998). Modelling cortical cataractogenesis XX. In vitro effect of alpha-lipoic
acid on glutathione concentrations in lens in model diabetic cataractogenesis.
Biochem Mol Biol Int, 46(3), 585-595.
Konrad, T., Vicini, P., Kusterer, K., Hoflich, A., Assadkhani, A., Bohles, H. J.,
Usadel, K. H. (1999). alpha-Lipoic acid treatment decreases serum lactate and
pyruvate concentrations and improves glucose effectiveness in lean and obese
patients with type 2 diabetes. Diabetes Care, 22(2), 280-287.
Kozlov, A. V., Gille, L., Staniek, K., & Nohl, H. (1999). Dihydrolipoic acid maintains
ubiquinone in the antioxidant active form by two-electron reduction of
ubiquinone and one-electron reduction of ubisemiquinone. Arch Biochem
Biophys, 363(1), 148-154. doi: 10.1006/abbi.1998.1064
Krishna, S., Brown, N., Faller, D. V., & Spanjaard, R. A. (2002). Differential effects
of short-chain fatty acids on head and neck squamous carcinoma cells.
Laryngoscope, 112(4), 645-650. doi: 10.1097/00005537-200204000-00010
Liu, J., Head, E., Gharib, A. M., Yuan, W., Ingersoll, R. T., Hagen, T. M., Ames, B.
N. (2002). Memory loss in old rats is associated with brain mitochondrial
decay and RNA/DNA oxidation: partial reversal by feeding acetyl-L-carnitine
and/or R-alpha -lipoic acid. Proc Natl Acad Sci U S A, 99(4), 2356-2361. doi:
10.1073/pnas.261709299
Liu, J., Killilea, D. W., & Ames, B. N. (2002). Age-associated mitochondrial oxidative
decay: improvement of carnitine acetyltransferase substrate-binding affinity
and activity in brain by feeding old rats acetyl-L- carnitine and/or R-alpha –
lipoic acid. Proc Natl Acad Sci U S A, 99(4), 1876-1881. doi:
10.1073/pnas.261709098
Manda, K., Ueno, M., Moritake, T., & Anzai, K. (2007). Radiation-induced cognitive

dysfunction and cerebellar oxidative stress in mice: protective effect of alpha-
lipoic acid. Behav Brain Res, 177(1), 7-14. doi: 10.1016/j.bbr.2006.11.013

Mantovani, G., Maccio, A., Madeddu, C., Mura, L., Gramignano, G., Lusso, M. R.,
Massa, E. (2003). The impact of different antioxidant agents alone or in
combination on reactive oxygen species, antioxidant enzymes and cytokines in
a series of advanced cancer patients at different sites: correlation with disease
progression. Free Radic Res, 37(2), 213-223.
Mantovani, G., Maccio, A., Melis, G., Mura, L., Massa, E., & Mudu, M. C. (2000).
Restoration of functional defects in peripheral blood mononuclear cells isolated

H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Cilt:1, Sayı:1, 2014

22

from cancer patients by thiol antioxidants alpha-lipoic acid and N-acetyl
cysteine. Int J Cancer, 86(6), 842-847.
Mitsui, Y., Schmelzer, J. D., Zollman, P. J., Mitsui, M., Tritschler, H. J., & Low, P. A.
(1999). Alpha-lipoic acid provides neuroprotection from ischemia-reperfusion
injury of peripheral nerve. J Neurol Sci, 163(1), 11-16.
Moini, H., Packer, L., & Saris, N. E. (2002). Antioxidant and prooxidant activities of
alpha-lipoic acid and dihydrolipoic acid. Toxicol Appl Pharmacol, 182(1), 84-
90.
Morris, T. W., Reed, K. E., & Cronan, J. E., Jr. (1995). Lipoic acid metabolism in
Escherichia coli: the lplA and lipB genes define redundant pathways for
ligation of lipoyl groups to apoprotein. J Bacteriol, 177(1), 1-10.
Muller, L., & Menzel, H. (1990). Studies on the efficacy of lipoate and dihydrolipoate
in the alteration of cadmium2+ toxicity in isolated hepatocytes. Biochim
Biophys Acta, 1052(3), 386-391.
Mustafa Özçetin, R. Y., Ramazan Tetikçok, Erhan Karaaslan, Zafer Dürer, Bilge
Narin. (2012). On aylık çocukta alfa lipoik asit intoksikasyonu; olgu sunumu.
Anatolian Journal of Clinical Investigation, 6(1), 66-67.
Nourooz-Zadeh, J., Rahimi, A., Tajaddini-Sarmadi, J., Tritschler, H., Rosen, P.,
Halliwell, B., & Betteridge, D. J. (1997). Relationships between plasma
measures of oxidative stress and metabolic control in NIDDM. Diabetologia,
40(6), 647-653. doi: 10.1007/s001250050729
Oberley, L. W. (1988). Free radicals and diabetes. Free Radic Biol Med, 5(2), 113-
124.
Packer, L., Witt, E. H., & Tritschler, H. J. (1995). alpha-Lipoic acid as a biological
antioxidant. Free Radic Biol Med, 19(2), 227-250.
Packer, L., Kraemer, K., & Rimbach, G. (2001). Molecular aspects of lipoic acid in
the prevention of diabetes complications. Nutrition, 17(10), 888-895.
Patel, M. S., & Roche, T. E. (1990). Molecular biology and biochemistry of pyruvate
dehydrogenase complexes. FASEB J, 4(14), 3224-3233.
Quinn, J. F., Bussiere, J. R., Hammond, R. S., Montine, T. J., Henson, E., Jones, R. E.,
& Stackman, R. W., Jr. (2007). Chronic dietary alpha-lipoic acid reduces
deficits in hippocampal memory of aged Tg2576 mice. Neurobiol Aging, 28(2),
213-225. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2005.12.014
Reed, L. J., De, B. B., Gunsalus, I. C., & Hornberger, C. S., Jr. (1951). Crystalline
alpha-lipoic acid; a catalytic agent associated with pyruvate dehydrogenase.
Science, 114(2952), 93-94.
Reljanovic, M., Reichel, G., Rett, K., Lobisch, M., Schuette, K., Moller, W., Mehnert,
H. (1999). Treatment of diabetic polyneuropathy with the antioxidant thioctic
acid (alpha-lipoic acid): a two year multicenter randomized double-blind
placebo-controlled trial (ALADIN II). Alpha Lipoic Acid in Diabetic
Neuropathy. Free Radic Res, 31(3), 171-179.
Schreibelt, G., Musters, R. J., Reijerkerk, A., de Groot, L. R., van der Pol, S. M.,
Hendrikx, E. M., de Vries, H. E. (2006). Lipoic acid affects cellular migration
into the central nervous system and stabilizes blood-brain barrier integrity. J
Immunol, 177(4), 2630-2637.
Scott, B. C., Aruoma, O. I., Evans, P. J., O’Neill, C., Van der Vliet, A., Cross, C. E.,
Halliwell, B. (1994). Lipoic and dihydrolipoic acids as antioxidants. A critical
evaluation. Free Radic Res, 20(2), 119-133.

H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Cilt:1, Sayı:1, 2014

23

Sharma, M., & Gupta, Y. K. (2003). Effect of alpha lipoic acid on
intracerebroventricular streptozotocin model of cognitive impairment in rats.
Eur Neuropsychopharmacol, 13(4), 241-247.

Shay, K. P., Moreau, R. F., Smith, E. J., Smith, A. R., & Hagen, T. M. (2009). Alpha-
lipoic acid as a dietary supplement: molecular mechanisms and therapeutic

potential. Biochim Biophys Acta, 1790(10), 1149-1160. doi:
10.1016/j.bbagen.2009.07.026
Snell, E. E., Strong, F. M., & Peterson, W. H. (1937). Growth factors for bacteria:
Fractionation and properties of an accessory factor for lactic acid bacteria.
Biochem J, 31(10), 1789-1799.
Streeper, R. S., Henriksen, E. J., Jacob, S., Hokama, J. Y., Fogt, D. L., & Tritschler, H.
J. (1997). Differential effects of lipoic acid stereoisomers on glucose
metabolism in insulin-resistant skeletal muscle. Am J Physiol, 273(1 Pt 1),
E185-191.
Szelag, M., Mikulski, D., & Molski, M. (2012). Quantum-chemical investigation of
the structure and the antioxidant properties of alpha-lipoic acid and its
metabolites. J Mol Model, 18(7), 2907-2916. doi: 10.1007/s00894-011-1306-y
Yaworsky, K., Somwar, R., Ramlal, T., Tritschler, H. J., & Klip, A. (2000).
Engagement of the insulin-sensitive pathway in the stimulation of glucose
transport by alpha-lipoic acid in 3T3-L1 adipocytes. Diabetologia, 43(3), 294-
303.
Ziegler, D., Hanefeld, M., Ruhnau, K. J., Hasche, H., Lobisch, M., Schutte, K.,
Malessa, R. (1999). Treatment of symptomatic diabetic polyneuropathy with
the antioxidant alpha-lipoic acid: a 7-month multicenter randomized controlled
trial (ALADIN III Study). ALADIN III Study Group. Alpha-Lipoic Acid in
Diabetic Neuropathy. Diabetes Care, 22(8), 1296-1301.

Leave a reply