KİŞİSEL  VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

NF Uluslararası Sağlık Turizmi Ltd. Şti bünyesinde bulunan Hipokrat Evde Bakım Merkezi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde merkezimizle irtibatı bulunan İlgili Kişi konumundaki sizin (“İlgili Kişi”) kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve aktarılması hususunda bilgilendirme amacıyla bu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) hazırlanmıştır.

Toplanan, işlenen ve aktarılan kişisel verileriniz hakkında detaylı bilgileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) aracılığı ile öğrenmeniz mümkündür.

1 – İşlenen Kişisel Veriler
Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz ile ilgili detaylı bilgiler VERBİS’te “Veri Kategorileri” başlığı altında yer almaktadır.
Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz arasında;
(a) Ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti (“T.C.”) kimlik numarası, T.C. vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası veya geçici T.C. kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet gibi kimlik verileri,
(b) Adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim verileri,
(c) Yapılan muayene, teşhis, tetkik verileri ile test, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, reçete bilgileri gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel veriler,
(d) Kendi rızanız ile ilettiğiniz daha önceki muayene, teşhis, tetkiklere ait tıbbi veriler,
(e) Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin veriler ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileri,
(f) Olası ödemelere bağlı olarak banka hesap numarası gibi finansal veriler,
(g) Alınan hizmetleri değerlendirmek amacı ile paylaşılan cevap ve yorumlar,
(h) Hastane ziyareti sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntüleri ve ses kayıtları,
(ı) Çağrı Merkeziniz ile iletişime geçildiği takdirde tutulan sesli görüşme kayıtları,
(i) Otopark ve vale hizmetinden faydalanılması halinde araç plaka bilgileri,
(j) Web sitesi ve mobil uygulama kullanımı sırasında elde edilen konum bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri, form bilgileri yer almaktadır.

2 – Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ile ilgili detaylı bilgiler VERBİS’te “Kişisel Veri İşleme Amaçları” başlığı altında yer almaktadır.
Kişisel verilerinizin işlenme amaçları arasında;
(a) Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
(b) İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılması,
(c) Sağlık hizmetlerinin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinin karşılanması kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen tıbbi bilgilerin paylaşılması,
(d) Aldığınız hizmetler karşılığında faturalandırma yapılması,
(e) Kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
(f) Suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
(g) Almış olduğunuz sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyetlerinize cevap verilebilmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
(h) Almakta olduğunuz hizmetler, tamamlayıcı hizmetler ve yeni hizmetler hakkında bilgi verilmesi yer almaktadır.

3 – Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebebi
Kişisel verilerinizin toplanma araçları arasında;
(a) Hastane yönetim yazılımına veri girişi,
(b) Elektronik ortamda düzenlenen veya matbu formlar,
(c) Sesli veya sessiz güvenlik kamerası kayıtları,
(d) Çağrı merkezi ses kayıtları yer almaktadır.
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, NF Uluslararası Sağlık Turizmi Ltd. Şti. tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
(a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
(1) 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
(2) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
(3) Özel Hastaneler Yönetmeliği,
(4) Acil Sağlık Yönetmeliği,
(5) Hasta Hakları Yönetmeliği,
(6) Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
(7) Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği
(b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
(c) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

NF Uluslararası Sağlık Turizmi Ltd. Şti. toplanan ve işlenen kişisel verileri, ilgili kanunlar ve mevzuat ile belirtilen sürelerden kısa olmamak üzere, sözleşmelerden doğan yükümlülükler, muhtemel hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, hak ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla, gerekli gördüğü sürece saklamaktadır.

4 – Kişisel Verilerin Aktarılması
Toplanan ve işlenen kişisel verilerinizin aktarılması ile ilgili detaylı bilgiler VERBİS’te “Veri Aktarım Alıcı Grupları” ve “Yabancı Ülkelere Aktarılacak Bilgiler” başlıkları altında yer almaktadır.

Kişisel verileriniz;
(a) Sağlık Bakanlığı, Bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezlerine,
(b) Sağlık hizmetlerinin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinin karşılanması kapsamında özel sigorta şirketlerine,
(c) Sosyal Güvenlik Kurumu’na,
(d) Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetlerine,
(e) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne,
(f) Türkiye Eczacılar Birliği’ne,
(g) Adli makamlara,
(h) Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğunuz laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlara,
(ı) Sevk edildiğiniz veya kendi başvurduğunuz sağlık kuruluşuna,
(i) Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilere,
(j) Olası hukuki ihtilaf durumunda, yasal olarak veya bir sözleşme kapsamında sır saklama yükümlülüğünde olan NF Uluslararası Sağlık Turizmi Ltd. Şti. avukatlarına, vergi danışmanlarına ve denetçilerine, danışmanlık alınan üçüncü şahıslara,
(k) Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve resmi mercilere,
(l) Faturalandırmanın işverene yapılacak olması durumunda iş yeri hekimine,
(m) Aldığınız hizmetlerin devamlılığı açısından yasal sınırlar çerçevesinde NF Uluslararası Sağlık Turizmi Ltd. Şti. iştirakleri ve bağlı ortaklıklarına,
(n) Mevzuata uygun bir şekilde, almakta olduğunuz hizmetler, tamamlayıcı hizmetler, yeni hizmetler vb. hususlarda bilgi vermek amacıyla toplu SMS ve e-posta gönderimi sağlayan iş ortaklarımıza aktarılmaktadır.

5 – Kişisel Verilere İlişkin Kanuni Haklar
KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili olarak;
(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
(f) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6 – Kişisel Verilere İlişkin Kanuni Hakların Kullanılması
Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca aşağıdaki kanallardan NF Uluslararası Sağlık Turizmi Ltd. Şti. ye iletilebilirsiniz:
1. Tarafınızdan imzalı ve geçerli bir kimlik belgesi ile şahsen veya noter kanalı ile ‘Mahmutbey Mah. Taşocağı Cad. Ağaoğlu My Office Kat: 7, No: 122 Bağcılar-İstanbul adresine,
2. Size ait ve NF Uluslararası Sağlık Turizmi sisteminde kayıtlı bulunan e-posta ile info@www.nfevdesaglik.com adresine başvurarak öğrenebilirsiniz.

Ayrıca başka bir kişi adına başvuru yapıyorsanız, kendi kimlik bilgileriniz ile birlikte;
(a) Velisi veya vasisi olduğunuz kişiyle ilişkinizi ve yetkinizi gösteren nüfus kayıt örneği veya ilgili belgeyi,
(b) Diğer durumlarda ise özel yetkilendirildiğiniz vekâletname kopyasını
başvuru ekinde paylaşmanız gerekmektedir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur.
(a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
(b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
(c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
(d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
(e) Talep konusu.

Evde Sağlık Hizmeti
Randevu Al !!!
Merhaba size nasıl yardımcı olabilirim?
× Evde Sağlık Randevu Alın
atasehir mobilyacilar maltepe mobilyacilar kartal mobilyacilar cekmekoy mobilyacilar sancaktepe mobilyacilar ahsap mobilyalar cafe mobilyasi kafe mobilyasi bahce mobilyasi ceviz masalar cafe sandalyeleri metal masalar kafe sandalyeleri